Peňažné čiastka do ktorej je povolené inkaso voči danému veriteľovi alebo dodávateľovi.