poistenie dojednané poistnou zmluvou osobitne s každým jednotlivým poisteným.