Čo je havarjné poistenie a na čo slúži?

Havarijné poistenie slúži na zabezpečenie náhrady škody vášho vozidla, pri jednom z nasledujúcich rizík alebo kombinácií týchto rizík:

  • kolízia, havária, poškodenie jeho časti alebo zničenie vozidla náhodnou udalosťou vzniknutou nárazom alebo stretom,
  • odcudzenie vozidla alebo častí vozidla (kolies, autorádia, LED-svetlometov, náhradnej pneumatiky a pod.),
  • škody na vozidle v dôsledku živelnej pohromy alebo pôsobenia živlu (záplava, krupobitie, požiar, pád stromu, víchrica, zosuv pôdy, a pod.),
  • krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, vandalizmus,
  • poškodenie všetkých skiel vo vozidle,
  • krádež alebo poškodenie batožiny vo vozidle,
  • stret so zverou.

Havaríjne poistenie je taktiež nazývané aj ako KASKO poistenie. Poistná zmluva sa dojednáva a uzatvára medzi poistníkom (majiteľ vozidla, držiteľ a pod.) a s príslušnou poisťovňou.

havarijné poisteniePZP vs. KASKO

Povinné zmluvné poistenie je poviným poistením všetkých motorových vozidiel a havaríjne je dobroveľné. Hlavným rozdielom medzi týmito dvoma poistnými produktmi je ten, že povinné zmluvné poistenie je primárne určené pre odškodenie iného vodiča v dôsledku vášho zavinenia dopravnej nehody. Naopak KASKO je určené skôr na eliminovanie rizík spojené s vašim vozidlom samozrejme aj v prípade vášho zavinenia. Aké vozidlá môžu byť havarijné poistené? Prakticky akékoľvek vozidlo, pre ktoré platí: -je spôsobilé na prevádzku, v zmysle právnych predpisov, -má platný technický preukaz a osvedčenie o evidencii, -v čase dojednania je nepoškodené, nehavarované Niektoré druhy vozidiel je možné poistiť len na obstarávaciu cenu (napr. staršie ojazdené vozidlá) resp. u niektorých poisťovní je možné dojednať toto poistenie len na novú cenu vozidla.

Aká je územná platnosť havarijného poistenia?

Havarijné poistenie dojednané cez portál poisteniecez.net sa vzťahuje na geografické územie Európy ak v zmluve nie je dohodnuté inak.

Vhodná výška poistnej sumy havarijného poistenia

Pred výberom poistenia je vhodné premyslieť, či poistiť vozidlo na cenu nového alebo na obstarávaciu cenu. Naša aplikácia určí cenu vozidla automaticky na základe zvoleného modelu vozidla a jeho výbavy. Pre nové vozidlá je možné určiť poistnú sumu na základe daňového dokladu (faktúry) od oficiálneho importéra alebo ním povereného predajcu (nie cena z autobazáru). Novou cenou vozidla sa rozumie cena z faktúry bez obchodných zliav, ktoré uplatnil predajca. Pre použité vozidlá je vhodnou poistnou somou všeobecná hodnota vozidla alebo nákupná cena vozidla v čase uzavretia poistnej zmluvy (obvykle vrátane DPH). Poistenie GAP – poistenie finančnej straty. Havarijné poistenie kryje riziko klienta do výšky všeobecnej resp. trhovej ceny jeho vozidla v čase poistnej udalosti. Tým pádom prípade totálnej škody alebo odcudzenia vozidla poisťovňa uhradí rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou (trhovou cenou) vozidla. Čo jednoducho znamená, že poisťovňa nezohľadňuje amortizáciu (pokles hodnoty vozidla opotrebením) a prepláca plnú hodnotu vozidla na základe faktúry.

Spoluúčasť – Havarijné poistenie

Spoluúčasť je čiastka, ktorou sa poistník podieľa na poistnej udalosti. Ak dôjde k poistnej udalosti klient ju buď uhradí alebo mu ju poisťovňa odráta z výšky poistného plnenia. Spoluúčast je vopred dohodnutá priamo v zmluve. Pre motorové vozidlá do 3,5 t si na našej stránke môžete vybrať z nasledovných spoluúčastí: fixne 1-99 EUR fixne 100-200 EUR fixne 300 a viac EUR 5% min. do 100 EUR 5% min. 100-200 EUR 5% min. 300 a viac EUR 10% min. 150 a viac Bez spoluúčasti Čím je nižšia výška spoluúčasti, tým je výhodnejšia pre klienta. Zároveň platí, že poistné bude tým drahšie.

Výpoveď havarijného poistenia

  • Vypovedať havarijné poistenie je možné ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte doručiť do poisťovne písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím.
  • Do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je 8 dní, jej uplynutím poistenie zanikne.
  • Po každej poistnej udalosti, najneskôr do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistného plnenia poisťovateľom.

Poisťovne poskytujúce na Slovensku havarijné poistenie

V súčasnosti na slovenskom trhu poskytujú havarijné poistenie tieto poisťovne: Allianz slovenská poisťovňa a.s., AXA pojišťovna a.s., Colonnade Insurance S.A., Generali Poisťovňa a. s., Groupama poisťovňa a.s., KOMUNÁLNA poisťovňa a.s., KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Union poisťovňa a.s., UNIQA poisťovňa a.s., Wüstenrot poisťovňa a.s.