zaisťovateľ s najväčším podielom zaisteného rizika.