fond zriadený na krytie škôd vzniknutých na zdraví alebo usmrtenímnezis­teným vozidlom, vozidlom bez poistenia zodpovednosti,vo­zidlom poisteným v poisťovni v úpadku alebo cudzozemským vozidlom. Fond spravuje Slovenská kancelária poisťovní..