Osoba mužského alebo ženského pohlavia, ktorej právo priznáva možnosť byť účastníkom právneho vzťahu prostredníctvom právnej spôsobilosti.