fyzická osoba podnikajúca vo vlastnom mene a ručiaca za podnikanie celým svojim majetkom.