Forma spoluúčasti poisteného na poistnom plnení. Ak výška škody z poistnej udalosti nepresiahne výšku franšízy, tak poisťovňa poistné plnenie neposkytne ale naopak ak ju presiahne, tak poistné plnenie poskytne v plnej výške..