Iný výraz pre právnickú osobu založenú s cieľom dosiahnutia zisku.