Skrátený výraz používaný pre daň z pridanej hodnoty.