Orgán právnickej osoby, ktorý vykonáva kontrolu hospodárenia spoločnosti.