Iný výraz používaný pre dohľad nad poisťovníctvom .