dobrovoľné poistenie dohodnuté nad rámec hlavného poistenia.