Dokument o dohode na dobrovoľnom viazaní vyplatenia poistného plnenia v prípade poistnej udalosti medzi poisteným a poisťovňou v prospech tretej osoby – napríklad pri lízingu vozidla je to lízingová spoločnosť.