fyzická alebo právnická osoba, ktoré cesiou odkúpila práva voči dlžníkovi od cedenta.