Postúpenie práva alebo veci voči dlžníkovi. Postúpenie na základe zmluvy realizuje cedent cesionárovi.