Predpis stanovujúci výšku cien na základe určitých kritérií.